CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB
BCN nova logística, S.L. d'ara en endavant EL TITULAR, és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili al carrer Ricardo de la Cierva 28 amb N.I.F. Nº B-61588026 i telèfon 949 32 93 83
2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
Les presents Condicions d'ús tenen per objecte regular l'ús dels serveis que EL TITULAR posa gratuïtament a disposició dels Usuaris del lloc web: www.bcnnewlogistics.com
EL TITULAR pot oferir a través de les mateixes, serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.
3) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
El Usuario se compromete a utilizar el sitio web, los contenidos y servicios, en conformidad con la Ley, las presentes Condiciones de Uso, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar el sitio web o los servicios que se presten a través de él, con finalidades o efectos ilícitos o contrarios al contenido de las presentes Condiciones de Uso, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o deteriorar el sitio web o sus servicios, o impedir un normal goce del mismo por otros Usuarios.
Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en els llocs web del TITULAR.
L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del TITULAR o de tercers.
4) PUBLICITAT
Part d'aquest lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. EL TITULAR no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin albergar els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: bcnnew@bcnnewlogistics.net
5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts del lloc web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del TITULAR i, amb caràcter enunciatiu, que no limitant, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la llei.
EL TITULAR no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web i els serveis oferts en el mateix.
Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del tITULAR o del titular dels mateixos.
6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT
6.1 Responsabilitat per l'Ús del Web
L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant EL TITULAR, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.
EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, però, EL TITULAR no assumeix cap garantia en relació amb errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web.
6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web
EL TITULAR exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al TITULAR
Així mateix, EL TITULAR també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del TITULAR
EL TITULAR està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
6.3. Responsabilitat per links
Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir a l'Usuari a altres llocs web gestionats per tercers.
EL TITULAR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del seu lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.
EL TITULAR queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada al lloc web enllaçat.
7) POLÍTICA RESPECTE A DADES PERSONALS OBTINGUDES A través del lloc web
7.1. A través de formularis
Sense perjudici del que preveu cadascun dels formularis del lloc web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant directament al TITULAR al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s'indiquin. EL TITULAR incorporarà les dades facilitades per l'Usuari a un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita remesa a: BCN NEW LOGISTICS S.L C / Ricardo de la Cierva 28 amb N.I.F. Nº B-61588026 per correu electrònic a:bcnnew@bcnnewlogistics.net
7.2. A través de Cookies
Aquesta web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:
• La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el lloc web, així com el temps dedicat.
• Les pàgines de destinació que ha visitat i les accions realitzades en les mateixes.
• Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
Aquest web utilitza galetes de Google: Polítiques de cookies de Google
L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.
7.3. confidencialitat
EL TITULAR es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.
8) OBSERVACIONS DE L'USUARI
L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al TITULAR a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti al TITULAR, es consideraran no confidencials, reservant TITULAR el dret a usar-los de la manera que consideri més adequada.
9) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS
EL TITULAR es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús del present lloc web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.
10) Llei aplicable i jurisdicció
La relació entre EL TITULAR i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del titular.

Text legal i Política de Privacitat
Document revisat per: Despatx Albes i Associats